Neogames – Frilansarens handbok

FRILANSARENS HANDBOK

Senast uppdaterad: 2002-06-11

Riktlinjer för dig som vill författa och konstruera spel och tillbehör för Neogames

Varför skall du läsa detta? Svaret är att om att du följer dessa riktlinjerna i detta dokument så kommer dina chanser att få ditt material publicerat vara betydligt större. Detta beror dels på att materialet kommer vara mer i linje med det vi på Neogames vill ha och dels på att materialet inte kommer att behöva lika mycket finslipning och redigering.

Vad Neogames vill ha
Vi är i princip intresserade av allt material som antingen går att använda i tillbehör till befintliga spel eller som går att använda i nya spel som ligger i linje med Neogames övriga sortiment. Det skadar inte att materialet är nyskapande och annorlunda. Vi inte intresserade av material som redan finns i liknande produkter på marknaden. När du kontaktar oss första gången är det intressant för oss att veta vad du vill skriva, varför just du är bra på att skriva detta och om du har fått något annat publicerat tidigare. Om du fått något publicerat så skicka ett prov. Om du inte har fått något publicerat så skicka gärna ett någon provtext som du har skrivit. Om du är osäker om vi är intresserade av dina alster, så kan du gärna fråga oss.

Innan du börjar skriva
Tillbehör och produkter måste hänga ihop med grundreglerna och de övriga produkterna till det aktuella spelet. För att kunna göra detta är det av mycket stor vikt att du har läst igenom och behärskar det spel som du vill skriva tillbehör till. Dessutom är det viktigt att du speltestar det du producerar. Om du inte speltestar kommer du inte upptäcka de fel och svagheter som dina alster har. Om du inte behärskar spelets regler och värld kommer du aldrig att kunna skriva texter som passar in i spelet och dessutom lär det bli helt omöjligt att speltesta dem.

Skriv lättläst
Texterna skall vara lättlästa. Med lättlä sta texter menas att texterna skall vara skrivna med normal svenska onödigt tillkrånglade meningsbyggnader och svåra ord har inte här att göra. Detta innebär dock inte att mer komplicerade beskrivningar och terminologi inte skall användas om det behövs.

Skriv intressant
Texterna skall vara intressanta. För att läsaren av produkterna skall ha utbyte av texterna är det viktigt att skrivas intressanta texter. Blanda inte ihop intressant med utdragen. Det är viktigt att informationen presenteras kort och koncist. Texterna skall innehålla den information som läsaren tidigare inte hade.

Skriv underhållande
Texterna skall vara underhållande. För att läsaren inte skall tröttna på texten så är det viktigt att texten är både rolig och underhållande. Metoden för att göra texten rolig och underhållande måste naturligtvis anpassas till vilken typ av produkt man skriver. Man får givetvis inte överdriva.

Humor
Material skall naturligtvis inte vara kliniskt rena från humor. Det är dock viktigt att inte överdriva humor. Om du tror dig kunna skriva humoristiska texter som alla uppskattar, så gör det för all del, men om du är osäker på vad som är roligt, så är det säkrast att ta det försiktigt på humorfronten. Det finns många olika typer av humor som kan passa i Neogames produkter, exempelvis (men inte begränsat till) skämt, ordlekar, överdrifter, underdrifter, interna skämt, lustiga kommentarer och ironi. Ett annat sätt att använda sig av humor är göra beskrivningar försätter rollpersonerna i humoristiska situationer. Det viktiga är spelarna själva tycker om humorn och de inte får den påtvingad.

Plagiat
Neogames kan under inga omständigheter tolerera att material som skickas till oss är kopierat från någon annans material utan lov. Den enda kopieringen som vi kan acceptera är kopiering från Neogames egna material (till vilket naturligtvis Neogames äger upphovsrä tten till även i fortsättningen) Om du använder källmaterial eller citerar andra källor måste du ovillkorligen ange detta i din text och i en kä llförteckning.

Disposition
Det är viktigt att de finns en plan bakom det du skriver. Börja alltid med att göra en disposition över vad du tänkt producera. I äventyr, men även i bakgrundsmoduler är det viktigt att det finns en röd tråd som löper genom hela texten. Om du kommer på nya saker under skrivandets gång (vilket du kommer att göra) så är det lämpligt att revidera dispositionen. Med de flesta ordbehandlare är det möjligt att utnyttja dispositionen som ett skelett som man fyller på efter hand. Lär dig denna teknik den är ovärderlig.

Skriv koncist
Det är ingen som har glädje av för långa och omständliga beskrivningar. Skriv kort och koncist, men se till att du får med allt som du vill ha med. Efter du skrivit hela texten är det lämpligt att gå igenom texten för att se om något kan förbättras eller skrivas om på ett mer klart och koncist sätt.

Revidering
För varje gång du går igenom din text kommer den bli bättre. Med fördel kan man vänta några dagar och skriva något annat innan man går igenom det man skrivit. På detta sätt får man ett nytt perspektiv på vad man skrivit och man ser lättare vad man missat. Låt gärna någon annan person läsa igenom det du skrivit och komma med kritik och synpunkter det är lätt att ta något för givet och missa viktiga delar.

Filformat
I princip allt arbete på Neogames sker med datorer. Vi använder Macintosh för ordbehandling, bildredigering, layout, och originalarbete. Utöver Macarna används PC-datorer för en del ordbehandling. För ordbehandling anvä nder vi Microsoft Word, för bildredigering använd Photoshop och för layout & originalarbete används QuarkXpress. Eftersom allt arbete är datoriserat är det ett krav att alla texter skickas vi Internet. Texter skall sparas i MS Word 8 (används av Microsoft Word 7, 97, 98 och 2000). Det går även att skicka i Word 6-format. Undvik andra filformat (även om vi kan göra undantag efter övernskommelse).

Dokument
Om du skriver en lång text så dela upp den i flera filer. Lämpligt är att spara varje kapitel i en separat fil. Använd dessutom gärna filnamn som säger något om innehållet i filen. Om du delar upp texten i flera filer är det viktigt att du på något sätt visar i vilken ordningen texten skall komma. Gör gärna en extra fil som innehåller en disposition. En annan praktiskt metod är att ange kapitelnummer i filnamnet, ex: ”Kap 02 – Legosoldater” (nollan i exemplet är bra att ha så att filerna sorteras i rätt ordning).

Rubriker
Rubriker skall vara kortfattade och helst inte innehålla mer än 25 tecken. Undvik kolon eller andra tecken i anknytning till rubriken. Lämna en (och endast en) blank rad ovanför rubriken, men ingen blankrad under. Rubriker bör inte utföras med enbart versaler. Skriv rubriken med gemener och inled de ord som skall ha det med en versal bokstav (som i denna text). Anledningen härtill är att det är lätt i layoutprogrammen att ä ndra från gemen till versal vid behov, men inte vice versa.

Radbrytningar
Radbrytningar får absolut inte utföras med fasta radbrytningar (CR eller CR/LF). Om du har en ordbehandlare som inte klarar av att automatiskt sätta in ny rad där det behövs så byt genast ordbehandlare! Inga fast avstavningar får utföras. De flesta ordbehandlare sköter avstavningen automatiskt.

Stycken
Stycken skall skiljas från varandra med en (och endast en) fast radmatning. Lämna inga blanka rader mellan stycken och gör inga indragningar av första raden (varken med tabulator eller blanktecken). Layoutprogrammet kan automatiskt sätta in både extra radavstånd och indragningar vid behov. Använd gärna formatmallar. Lämpligt är att ha en mall för löpande text Brödtext och en mall för rubriker RUBRIK.

Skrivregler
För att skriva korrekta texter som dessutom har en enhetlig språkdräkt med Neogames övriga produkter är det viktigt att du följer följande våra skrivregler. Nedan behandlas bara de viktigaste, du måste själv ha förmåga att skriva på ett korrekt sätt. För att göra detta rekommenderas starkt att du skaffar dig Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) och Svenska skrivregler utgiven av Svenska språknämnden. Dessa utgör ett oslagbart komplement till varandra och om du följer vad som står i dessa har du kommit långt på väg mot korrekta texter.

Citat
Verkliga citat sätts inom citationstecken (”). Exempelvis: Vakten säger ”Stopp, visa legitimation”. Betonade ord och meningar skrivs dock med apostrofer (’). Undvik kursivering och framför allt understrykning och fetstil. Apostrofer är också lämpliga att använda den första gången en ny term eller uttryck används. Se även Kommatering för instruktioner om hur man kombinerar citat och kommatering.

Förkortningar
Undvik förkortningar om det går. Förkortningar gör texterna svårlästa och ger egentligen ingenting extra, snarare tvärt om. Som exempel bör du skriva exempelvis eller till exempel istället för ”ex.”. Likaså bör du skriva ut förkortningar som ”bl.a.”, ”o.s.v.” om du måste använda sådana formuleringar (försök undvik det!). När du trots allt använder fö rkortningar så skriv ut dem med punkter (då det är aktuellt). Börja aldrig en mening med en förkortning. Där förkortningar måste förekomma skrivs dessa med punkter om detta är aktuellt. Bokstäverna i förkortningen åtskiljs aldrig med blanktecken. Ändelser på förkortningar avskiljs från förkortningen med ett kolon. Exempelvis UMB:s, RP:erna.

Rollperson, spelare & spelledare
En rollperson är en påhittad person som är med om allt vad som händer i rollspelet. En spelare är en verklig person som bestämmer över rollpersonen. Var noga med att skilja mellan spelarna och deras rollpersoner. De senare kan även i undantagsfall kallas äventyrarna, men aldrig spelarrollerna eller spelarna! Statister heter helt enkelt spelledarpersoner. Använd rätt term vid rätt tillfälle. Skriv exempelvis inte att spelarna nu bara har två val för att överleva, utan att rollpersonerna nu bara har två val för att överleva. Liksom spelaren är spelledaren en verklig person. När du ger riktlinjer och skriver text som vä nder sig direkt till spelledaren så använd inte du bestämmer… utan skriv spelledaren bestämmer…. Förkortningarna ”RP” och ”SL” bör endast användas om det inte är möjligt att skriva ut hela orden rollpersonen eller spelledaren(!).

Tabulatorer & tabeller
Skriv aldrig någonsin två blanktecken i följd. Använd tabulator om positionering önskas. Tabeller formateras alltid med tabulatorer. Använd aldrig mer än en tabulator för att nå nästa kolumn i tabellen. En tabulator per kolumn oavsett om det står något i kolumnen eller ej. Varje ny rad i tabellen markeras med ett radmatningstecken. Varje rad i tabellen kan eventuellt inledas med hjälp av en tabulator.

Stavning & Grammatik
De flesta ordbehandlare har automatiskt stavningskontroll. Använd denna. Dessutom förutsätter vi att du själv kontrollerar ditt material. Om du är dålig på att hitta dina egna stavfel, så kan du förslagsvis låta någon vän titta på ditt material.

Fel
Det finns ett stort antal fel som kan förekomma i texter. Se till att i möjligaste mån få bort alla felaktigheter i dina texter. Vi på Neogames kontrollerar givetvis dina texter, men det är inte meningen att vi skall behöva korrigera en massa stavfel som du kunde ha tagit bort själv. Utö ver stavfel så är det viktigt att kontrollera om man använt rätt tempus, rätt genitivändelser, tredje person och om man inte upprepat sig.

Tempus
Ett vanligt fel är att blanda olika kasus (verbformer) i en och samma text, ibland i samma stycke och till och med i samma mening. Undvik detta och bestäm på förhand om du skall använda presens eller imperfekt (de två vanligaste).

Genitivändelser
I svenskan bildas genitiv (ägandeform) genom att man lägger till ”-s”. Apostrof används aldrig mellan ordet och genitivändelsen (som man gö r i engelskan). Om ordet redan slutar på ”s”, ”z” eller ”x” lägger man inte till någonting, men däremot kan man lägga till en apostrof efter ordet (absolut sist). Observera att det är skriften som räknas och inte uttalet. Exempel: Anders’ bil och Vasqeuz’ pulsgevär.

Tredje person
Neogames regler och bakgrundstexter skrivs vanligen i tredje person, det vill säga genom att använda ord som han, hon och spelledaren. Undvik att använda andra person (du) i regeltexter och bakgrundmaterial. Andra person anvä nds bara i introduktioner och förord.

Upprepningar
Undvik upprepningar av satser och ord, speciellt i samma mening. Försök att hitta synonymer eller omskrivningar för att undvika upprepningar. Upprepningar är speciellt vanliga av varianter av ordet rollperson. Försök minimera användandet av detta ord genom att omformuleringar och genom att använda de verkliga namnen. Om du beskriver en SLP och börjar på ett nytt stycke så fortsä tt inte att skriva ”han” om och om igen, utan skriv ut namnet en gång till. Därefter kan du gärna skriva han igen, men det måste vara en rimlig blandning av namnet och ”han”. Undvik korta meningar som upprepar sig: ”Ragnar gick fram till dörren. Dörren var bred och gjord av ekträ. Han ö ppnade dörren. Sedan gick han in.” Skriv istället: ”Ragnar gick fram till dörren, som var bred och gjord av ekträ, öppnade den och gick in.” Skriv inte för långa meningar heller. Punkt är ofta lika bra som kommatecken.

Kommatering
Använd kommatecken på rätt ställe. Läs i Svenska skrivregler vad som gäller. Undvik semikolon, om de verkligen inte behövs (exempelvis i uppräkningar där varje post beskrivs med en bisats eller liknande). Använd aldrig kommatecken innan ”och” (om det inte är frågan om en inskjuten bisats). Angående kommatecken, punkter, utropstecken och frågetecken vid citat så gäller följande: om det är en komplett mening inom citationstecknen så sätts kommateringen ut innan den avslutande citationstecknet. Om citatet ingår som en del i en mening så sätts kommateringen ut efter det avslutande citationstecknet. Ovanstående regler gäller på motsvarande sätt även för parenteser och kommatering. Tankestreck är mycket användbart och skrivs med alternativ-bindestreck på Macintosh. På övriga datorer skriver man lämpligen två bindestreck i följd (–) för att säkerställa att konverteringen till Mac går utan problem.

Bisatser
En mening kan bestå av en huvudsats och en bisats, men om man använder t.ex. ”men”, så använder man kommatecken för att markera bisatsen. även före ”som” använder man normalt kommatecken. Meningar skall endast i yttersta nödfall börja med ”och” eller ”men”. I 99 fall av 100 så handlar det om en bisats och då skall du istället använda ett kommatecken! Man skriver inte ”, och” i normala fall. Eventuellt kan man göra det efter ett andra kommatecken om och:et syftar på sådant som står före ett första kommatecken.

Tal, nummer & belopp
För tal upp till och med tolv skrivs talen ut med bokstä ver. För tal stö rre eller lika med 13 skrivs de med siffror. Exempelvis: noll, ett, sju, tolv, 13, 27, 800. I tabeller och uppställningar kan det dock vara lämpligt att skriva alla tal med siffror. Använd sunt förnuft. Tal större än tusen skrivs med en punkt mellan var tredje siffra. Exempelvis: 1.208 och inte 1208. För decimaltal använder man decimalkomma ”,”, inte decimalpunkt ”.” (som i engelskan). Starta aldrig en mening med siffror. Skriv ut talet med bokstäver om det är helt nödvändigt att börja en mening med ett tal. Belopp skrivs alltid med siffror åtföljda av valutabeteckningen. Exempelvis: 10 euro, 500 dollar eller 20 silver.

Övrigt
Var snäll att kom ihåg att ”dom” är talspråk använd ”de” och ”dem” istället. Likaså skall ”skall” skrivas ”skall” inte ”ska”. Var inte rädd för att skriva ihop sammansatta ord, t.ex. ”sommarhalvåret” inte ”sommar halvåret”. Vi gillar inte felaktiga isärskrivningar!

Versionsnummer i texter
Om du arbetar med filer som ofta flyttas mellan olika personer, eller som ofta ändras, kan man sätta ditt versionsnummer längst upp i dokumentet. Varje gång du ändrar ökar versionsnummret med en hundradel (+0.01). Ett dokument som har ändrats till exempel tolv gånger har versionsnummer 1.12. Stora förändringar som helt nytt material, helt ny layout eller en kraftig omstrukturering av materialet ä ndrar versionsnummret med ett (+1) efterföljt av nollor jä mför med ovanstående exempel som vid en stor för”ndring får versionsnummer 2.00. Det är frivilligt att lägga till datum för senaste ändringen, till exempel v1.12, 2002-01-01.

Regelreferenser
Om du behöver referera till en regel så ange detta inom parentes. Exempelvis: (se sidan 218 i regelboken) eller (se sidan 32) om det är i samma bok.

Korrespondens
Skicka helst allt material via Internet till info@neogames.se. Brev skickas antingen direkt till den som är ansvarig för ditt projekt eller till Neogames, Halla Nygranne, 620 23 Romakloster. Fax skickas till 0498-50677. Glöm inte heller att ange ditt namn, adress, telefon och eventuell fax och e-mail, så att det går att nå dig.

Insänt material
Neogames ansvarar inte för insänt material. Om du vill ha tillbaka ditt material måste du komma överens med Neogames innan du skickar in materialet. Var noga med att ange till vilket spel material skall användas, vem som är författaren och dennes adress och telefon. Glöm inte att behålla en kopia av vad du skickar in. Skicka alltså inte in ditt enda original av materialet. Vi på Neogames har mycket att göra. Våra svar kan ibland dröja länge och vi ber dig därför att ha tålamod.

Förslag
Innan du skriver en komplett text till någon av Neogames produkter kan det var lämpligt att ta kontakt med oss. Lämpligt är att lämna ett fö rslag som innehåller en beskrivning av vad du tänkt skriva. Beskrivningen bör innehålla en kort sammanfattning, en disposition ö ver materialet, en uppskattning av det slutgiltiga omfånget (i antal ord eller tecken) och ett kort exempel på hur du tänkt dig den färdiga texten. Om vi godkänner ditt förslag kommer du att få riktlinjer på hur vi vill ha materialet. Dessutom kommer du få ett avtal som beskriver vad Neogames och du får ut av samarbetet.

Färdiga utkast
Med utkast menas material som är relativt nära det färdiga utseendet. Det skall vara så gott som klart och dessutom speltestat av dig. När du skriver ett äventyr så vill vi ha ett ifyllt rollformulär för SLP i äventyret. När vi får ditt utkast kommer vi själva att redigera och speltesta materialet. Eventuellt kommer du sedan att få materialet i retur för korrigeringar. Neogames förbehåller sig rätten att redigera i materialet för att förbättra, komplettera och färdigställa det

Illustrationer & kartor
Som författare måste du färdigställa skisser eller korta beskrivningar på hur du vill ha kartor och eventuellt illustrationer. På kartorna är det viktigt att du anger skala, norr, detaljer och beskrivningar av varje rum eller plats. Vad det gäller illustrationer är det lämpligt att du anger de delar av texten som du anser vore lämpliga att illustrera.

Undermåligt eller halvklart material
Om det, vilket gudarna förbjuder, skulle visa sig att ditt material inte håller sådan klass så att vi kan publicera det förbehåller sig Neogames sig rätten att bryta avtalet utan att någon ersättning utgår för materialet. Exempel på anledningar till detta kan vara missade deadlines, dålig kvalitet, fel innehåll (annat än överenskommet) eller plagiat.

Upphovsrätt
Allt material som beställs av Neogames, oavsett om det används eller ej, ägs av Neogames. Då Neogames beställer material från frilansare anses frilansaren vara anställd hos Neogames. Endast i det fallet då vi bryter avtalet återgår upphovsrä tten till författare. Speciella regler för upphovsrätt gäller för romaner eftersom avtal sluts innan romanen skrivs.