Att bygga slott – UKC

PRISLISTA (Fritt konverterat från Drakar & Demoner Gigant)

Byggnader – kostnad att bygga – antal man som behövs – byggtid

Barfred (enkel) – £80 – 45 man – 300 dagar
Barfred (hög) – £160 – 90 man – 300 dagar
Barfred (stor) – £250 – 180 man – 300 dagar
Barfred (enkel, rund) – £80 – 45 man – 300 dagar
Barfred (hög, rund) – £160 – 90 man – 300 dagar
Barfred (sammansatt, rund) – £250 – 180 man – 300 dagar
Flanktorn (normalt) – £30 – 16 man – 300 dagar
Flanktorn (stort) – £50 – 33 man – 300 dagar
Fällgaller – £2 – 4 man – 6 dagar
Hus (sten, skiffertak) – £3 – 4 man – 4 dagar
Hus (sten, halmtak) – £2 – 4 man – 3 dagar
Hus (trä, halmtak) – £1,5 – 4 man – 5 dagar
Kurtin (25m) – £15 – 32 man – 100 dagar
Kurtin (25m, halvkurtin) – £8 – 16 man – 50 dagar
Lönndörr – £1 – 2 man – 4 dagar
Port (bakport) – £1 – 2 man – 3 dagar
Port (normal) – £2 – 4 man – 6 dagar
Port (dubbelport) – £3 – 8 man – 6 dagar
Porthus (normalt) – £60 – 33 man – 300 dagar
Porthus (stort) – £100 – 55 man – 300 dagar
Porttorn (trä) – £12 – 8 man – 10 dagar
Porttorn (normalt) – £30 – 17 man – 300 dagar
Porttorn (stort) – £60 – 33 man – 300 dagar
Slott – £60 – 35 man – 300 dagar
Stenmur (25m) – £4 – 10 man – 75 dagar
Topptorn – £10 – 5 man – 50 dagar
Torn (normalt, runt) – £40 – 25 man – 300 dagar
Torn (stort, runt) – £70 – 45 man – 300 dagar
Torn (normalt, fyrkantigt) – £20 – 10 man – 300 dagar
Torn (stort, fyrkantigt) – £30 – 25 man – 300 dagar
Träpallisad (25m) – £2,5 – 4 man – 5 dagar
Trätorn (normalt) – £10 – 6 man – 10 dagar
Trätorn (högt) – £16 – 10 man – 12 dagar
Underjordiska gångar (10m x 1m x 2m) – £2 – 4 man – 10 dagar
Uppkastad kulle – £10 – 5 man – 300 dagar
Vallgrav (25m) – £1 – 10 man – 15 dagar
Vattengrav (25m) – £2 – 10 man – 20 dagar
Vindbrygga – £2 – 6 man – 10 dagar

Tiderna är i arbetsdagar, och man räknar på att man arbetar 6 dagar i veckan och att vissa dagar är religösa helgdagar.
1 år = 300 arbetsdagar
1 månad = 25 arbetsdagar
1 vecka = 6 arbetsdagar.

Man kan halvera tiden för byggandet genom att ha dubbelt så många arbetarem med då ökar kostnaden med 50% eller till och med pressa ner arbetstiderna till en tredjedel, med fyrdubbla antal arbetare och tilldubbla kostnaden.

Priser och arbetstider ökar drastiskt om platsen man bygger på ligger olämpligt till, som uppe på bergstoppar, ute på öar och liknande. SL avgör från fall till fall, hur mycket dyrare sånt blir.


BYGGNADER OCH MURAR

Barfred
Huvudbyggnaden i en borg. Oftast en stor stenbyggnad som är starkt befäst. Kan ha skottgluggar och bröstvärn och liknande försvarsanordningar. Runda barfreden är mindre känsliga än de fyrkantiga då de inte har hörn som skymmer synfältet. Det finns flera olika varianter av barfred. De kan byggas som torn, fyrkantiga borgar, runt torn med 4 mindre torn sammansatta i varje väderstreck och på många andra sätt.
En enkel barfred är 3 våningar och innehåller gillessal, privata kammare för ägaren och de finare folket ,tjänarbostäder, vaktrum, kök, lagerutrymmen, fängelsehålor, skafferi, öl och vinkällare, dass och egen brunn. Total höjd ca 15 meter, och varje våning har ungefär 15×15 meter i användbar yta.
En hög barfred är en våning extra och är runt 20 meter hög, en stor barfred har ungefär dubbelt så stor användbar yta och blir ca 25 meter hög med antingen ännu en extra våning eller högre i tak i de fyra ursprungsvåningarna. En rund sammansatt barfred är ett större torn i mitten och fyra mindre runt om och har ungefär 50% mer användbar yta än en enkel barfred.

Bygdeborg
Ett område omgivet av murar, men utan torn eller egentlig barfred.

Flanktorn
Ett fristående torn utanför själva befästningen, men utan ingångar i marknivå. Kan kan endast komma in i tornet genom landgångar från huvudfästningens kurtin

Hus
Dessa är oftast robusta små byggnader inom en befästning, byggda av trä eller sten. Det kan vara stall, vaktstugor, förråd eller enkla bostäder.
Den användbara ytan i ett hus är ca 3×3 meter (ett rum). Vill man ha större får man lägga på 1 pund för varje kvadratmeter.

Kurtin
Den vanligaste sortens mur runt tex borgar och städer. En tjock stenmur med bröstvärn och utrymme att gå på. Oftast även krenelerat (dvs de fyrkantiga tinnarna med ca 50 cm bredd mellan varann – skydd och möjlighet att skjuta på angripare). Man kan även ha sk Halvkurtin, det innebär att främre delen av muren är högre än den bakre. Så den skyddar från anfall utifrån, men är helt öppen bakåt.

Palissad
En murliknande vägg av spetsade träpålar. Normalt ca 5 meter hög i färdigt skick.
Kombineras ofta med vallgrav. Man gräver först graven och reser sedan palissaden mellan diket och jorden. Jorden skottas därefter tillbaka mot palissaden för att stadga den, samt eventuellt göra så att man når upp till krönet på palissaden vid försvar.
Ett annat alternativ om man inte har en vallgrav, är att bygga till skyttebalkonger på palissaden så försvarare kan stå på dessa och skjuta över palissaden.

Porthus
En speciell byggnad runt ett portvalv för att förstärka det. Porten är ofta försedd med vindbrygga, fällgaller och skottgluggar för att försvåra anfall mot den. Ofta flankerade med ett torn på varje sida av porten för ytterligare försvar. Ett stort porthus är gjort för dubbelportar eller för att förstärkta ingång ytterligare. Ett vanligt försvar på en dubbelport var t ex att man hade två fällgaller. Man stängde då in angriparna mellan dessa två galler och hällde kokande olja eller liknande över dem.

Porttorn
10 meter högt torn med port igenom. Porten är ofta försedd med vindbrygga, fällgaller och skottgluggar för att försvåra anfall mot den. Ett stort porttorn är 5 meter högre, med en våning extra och tjockare grund.

Slott
Dessa byggnader är ofta inte speciellt förstärkta utan mer skrytbyggnader för att visa rikedom. Kan ofta byggas ihop med barfreden för att göra den mer dekorativ eller för att få fler rum. Vid attack mot befästningen drar man sig dock tillbaka till barfreden som är byggd för att tåla mer än vad slott gör.

Stenmur
Enkel mur 3-6 meter hög av staplade stenar. Håller kanske bort rövare men hjälper inte mycket i krigssituationer.

Topptorn
Ett litet torn som sätts ovanpå andra torn. Hjälper att skydda utgången på taket och för utkik.

Torn
Torn har vanligtvis ca 3 meter tjocka murar i sten och används mest som försvar. Runda torn ger eventuella bågskyttar i tornet bättre skottfält och har inga känsliga hörn.
För att få ett effektivare försvar med hjälp av torn, så får det max vara 250 meter mellan dem.

Träportstorn
Normalt ett 10 meter högt trätorn, men med port igenom. Porten är ofta försedd med vindbrygga, fällgaller och skottgluggar för att försvåra anfall mot den.

Trätorn
Normalt 10 meter höga torn som byggs av liggande trästockar. Kan byggas 15 meter, men blir då betydligt bredare för att vara stabila.

Underjordiska gångar
En utgrävd gång under marken. Priset avser att marken är ganska hård och arbetet utförs av gruvgrävare. Gången som mallen avser är 10 meter lång, 1 meter bred och 2 meter hög och tar 10 dagar att göra. Om man inte gör den bredare går det inte heller att skynda på arbetet med fler personer, då utrymmet är för begränsat. Kostnanden för jobbet är ganska hög eftersom det är ett väldigt farligt och tungt arbete.

Uppkastad kulle
För att förbättra fästningens försvar brukar man bygga den på en höjd. Finns ingen höjd att bygga på kan man börja med att bygga en höjd. Jord och stenmassor fylls på och trampas på plats. Ett långt och krävande jobb, men som kan betala sig i händelse av strid.

Vallgrav
Djup dike som grävs runt fästningen för att försvåra för eventuella angrippare att nå fram till murarna.

Vattengrav
Vallgrav fylld med vatten. Betydligt jobbigare för en fiende att komma åt murarna, men svårt att hålla vattenfylld om man inte har förbindelse med vatten naturligt.

PORTAR

Bakport
En liten port bara stor nog för en person i taget att passera, och oftast så låg att man omöjligt kan få in t ex hästar. Används ofta som lönndörrar och döljs då av konstruktionen på murarna eller med hjälp av buskage och växter. Vissa borgar har även denna typ av port vid sidan av den stora porten för att slippa öppna den nattetid om någon kommer.

Fällgaller
Ett fällgaller är en port eller ett galler gjort av trä eller järn. Fällgallren löpte i skåror i väggarna runt porten och kunde hissas upp och ner med hjälp av motvikter och vinschar. Ofta finns det två galler, ett i varje ända av en lång gång, så fiender kunde fångas mellan dessa och utsättas för kokande olja, pilar eller liknande från tak och väggar. Fällgallret kombinerades ofta med vanliga portar och/eller vindbryggor, bland annat därför att det ger ett dåligt skydd mot projektiler men framför allt för att det är opraktiskt att använda som port om skyddsbehovet saknas.

Normal port
Ca 3 meter bredd och stor nog att släppa igenom häst och vagn, men bara i en riktning åt gången.

Stor port
6-7 meter bred och tillåter traffik i bägge riktningar samtidigt.

Vindbrygga
En vindbrygga är en typ av klaffbro som kan hissas upp med vindspel i avsikt att förhindra att fiender passerar den. VI uppfällt läge fungerar vindbryggan som en extra port, utanpå eventuella andra portar, fällgaller etc. För att vindbryggan ska vara effektiv måste området som den går över vara svårpasserat då den är uppfälld, till exempel en vattenfylld vallgrav eller en stor höjdskillnad.